Thời tiết Xã Chu Phan 30 ngày tới

Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.41 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.41 m/s
Thứ 7 20/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.34 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.34 m/s
CN 21/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.3 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.3 m/s
Thứ 2 22/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.64 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.64 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.81 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.81 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.01 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.01 m/s
Thứ 6 26/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.64 m/s

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.64 m/s
Thứ 7 27/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.49 m/s

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.49 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.6 m/s

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.6 m/s
Thứ 2 29/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.81 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.81 m/s
Thứ 3 30/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.89 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.89 m/s
Thứ 4 31/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.91 m/s

27° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.91 m/s
Thứ 5 01/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.02 m/s

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.02 m/s
Thứ 6 02/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.22 m/s

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.22 m/s
Thứ 7 03/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.69 m/s

28° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.69 m/s
CN 04/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.17 m/s

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.17 m/s
Thứ 2 05/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.26 m/s

28° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.26 m/s
Thứ 3 06/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.12 m/s

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.12 m/s
Thứ 4 07/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2 m/s
Thứ 5 08/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.84 m/s

28° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.84 m/s
Thứ 6 09/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.64 m/s

28° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.64 m/s
Thứ 7 10/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.63 m/s

28° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.63 m/s
CN 11/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.8 m/s

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.8 m/s
Thứ 2 12/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.79 m/s

28° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.79 m/s
Thứ 3 13/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.83 m/s

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.83 m/s
Thứ 4 14/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.97 m/s

27° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.97 m/s
Thứ 5 15/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.44 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.44 m/s
Thứ 6 16/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.23 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.23 m/s
Thứ 7 17/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.23 m/s

27° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.23 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Chu Phan vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Chu Phan