Thời tiết Phường Phong Cốc 15 ngày tới

Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.98 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.98 m/s
Thứ 7 20/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.98 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.98 m/s
CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.8 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.8 m/s
Thứ 2 22/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.54 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.54 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.81 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.81 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.23 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.23 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.15 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.15 m/s
Thứ 6 26/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.62 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.62 m/s
Thứ 7 27/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.71 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.71 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.84 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.84 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.13 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.13 m/s
Thứ 3 30/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.76 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.76 m/s
Thứ 4 31/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.69 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.69 m/s
Thứ 5 01/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.35 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.35 m/s
Thứ 6 02/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.79 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.79 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 15 ngày tới

Lượng mưa Phường Phong Cốc vào 15 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Phong Cốc