Thời tiết Phường Phong Hải 30 ngày tới

Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.15 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.15 m/s
Thứ 4 24/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.85 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.85 m/s
Thứ 5 25/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.19 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.19 m/s
Thứ 6 26/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.69 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.69 m/s
Thứ 7 27/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.7 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.7 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.01 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.01 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.28 m/s

29° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.28 m/s
Thứ 3 30/07
mây thưa

mây thưa

Tốc độ gió 5.45 m/s

28° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.45 m/s
Thứ 4 31/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.53 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.53 m/s
Thứ 5 01/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.88 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.88 m/s
Thứ 6 02/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.46 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.46 m/s
Thứ 7 03/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.58 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.58 m/s
CN 04/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.58 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.58 m/s
Thứ 2 05/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.08 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.08 m/s
Thứ 3 06/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.58 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.58 m/s
Thứ 4 07/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.35 m/s

29° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.35 m/s
Thứ 5 08/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.45 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.45 m/s
Thứ 6 09/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.52 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.52 m/s
Thứ 7 10/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.14 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.14 m/s
CN 11/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.67 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.67 m/s
Thứ 2 12/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.56 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.56 m/s
Thứ 3 13/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.31 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.31 m/s
Thứ 4 14/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.22 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.22 m/s
Thứ 5 15/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.02 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.02 m/s
Thứ 6 16/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.38 m/s

28° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.38 m/s
Thứ 7 17/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.92 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.92 m/s
CN 18/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.24 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/32°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.24 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Phường Phong Hải vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Phong Hải