Thời tiết Xã Ea Trul 30 ngày tới

Thứ 2 17/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.84 m/s

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.84 m/s
Thứ 3 18/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.99 m/s

24° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.99 m/s
Thứ 4 19/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.88 m/s

23° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.88 m/s
Thứ 5 20/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.53 m/s

23° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.53 m/s
Thứ 6 21/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.14 m/s

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.14 m/s
Thứ 7 22/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.05 m/s

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.05 m/s
CN 23/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.64 m/s

23° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.64 m/s
Thứ 2 24/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.24 m/s

23° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.24 m/s
Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.92 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.92 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.43 m/s

23° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.43 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.16 m/s

23° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.16 m/s
Thứ 6 28/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.16 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.16 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.91 m/s

23° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.91 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.21 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.21 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.57 m/s

23° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.57 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.29 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.29 m/s
Thứ 4 03/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.3 m/s

23° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.3 m/s
Thứ 5 04/07
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.8 m/s

23° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.8 m/s
Thứ 6 05/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.4 m/s

23° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.4 m/s
Thứ 7 06/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.42 m/s

23° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.42 m/s
CN 07/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.24 m/s

23° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.24 m/s
Thứ 2 08/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.94 m/s

23° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.94 m/s
Thứ 3 09/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.03 m/s

23° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.03 m/s
Thứ 4 10/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.44 m/s

23° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.44 m/s
Thứ 5 11/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.54 m/s

23° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.54 m/s
Thứ 6 12/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.54 m/s

23° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.54 m/s
Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.13 m/s

23° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.13 m/s
CN 14/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.08 m/s

23° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.08 m/s
Thứ 2 15/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.41 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.41 m/s
Thứ 3 16/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.59 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.59 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Ea Trul vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ea Trul