Thời tiết Xã Ea Hiu 30 ngày tới

Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.26 m/s

23° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.26 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.52 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.52 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.44 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.44 m/s
Thứ 6 28/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.53 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.53 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.64 m/s

23° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.64 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.85 m/s

23° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.85 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.88 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.88 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.44 m/s

23° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.44 m/s
Thứ 4 03/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.71 m/s

23° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.71 m/s
Thứ 5 04/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.51 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.51 m/s
Thứ 6 05/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.56 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.56 m/s
Thứ 7 06/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.47 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.47 m/s
CN 07/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.16 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.16 m/s
Thứ 2 08/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.7 m/s

23° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.7 m/s
Thứ 3 09/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.36 m/s

23° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.36 m/s
Thứ 4 10/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.04 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.04 m/s
Thứ 5 11/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.2 m/s

23° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.2 m/s
Thứ 6 12/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.87 m/s

23° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.87 m/s
Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.31 m/s

23° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.31 m/s
CN 14/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.99 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.99 m/s
Thứ 2 15/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.98 m/s

23° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.98 m/s
Thứ 3 16/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.84 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.84 m/s
Thứ 4 17/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.66 m/s

23° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.66 m/s
Thứ 5 18/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.36 m/s

23° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.36 m/s
Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.36 m/s

23° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.36 m/s
Thứ 7 20/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.42 m/s

23° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.42 m/s
CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.38 m/s

23° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.38 m/s
Thứ 2 22/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.62 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.62 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.3 m/s

23° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.3 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.26 m/s

24° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.26 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Ea Hiu vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ea Hiu