Thời tiết Xã Đắk Phơi 30 ngày tới

Thứ 3 18/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.14 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.14 m/s
Thứ 4 19/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.99 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.99 m/s
Thứ 5 20/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.63 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.63 m/s
Thứ 6 21/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.24 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.24 m/s
Thứ 7 22/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.25 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.25 m/s
CN 23/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.79 m/s

21° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.79 m/s
Thứ 2 24/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.46 m/s

21° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.46 m/s
Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.07 m/s

21° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.07 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.68 m/s

21° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.68 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.3 m/s

21° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.3 m/s
Thứ 6 28/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.41 m/s

21° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.41 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.03 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.03 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.35 m/s

21° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.35 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.69 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.69 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.42 m/s

21° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.42 m/s
Thứ 4 03/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.44 m/s

21° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.44 m/s
Thứ 5 04/07
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.93 m/s

21° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.93 m/s
Thứ 6 05/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.48 m/s

20° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.48 m/s
Thứ 7 06/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.64 m/s

20° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.64 m/s
CN 07/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.35 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.35 m/s
Thứ 2 08/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.03 m/s

21° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.03 m/s
Thứ 3 09/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.21 m/s

21° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.21 m/s
Thứ 4 10/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.63 m/s

21° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.63 m/s
Thứ 5 11/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.69 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.69 m/s
Thứ 6 12/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.69 m/s

21° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.69 m/s
Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.24 m/s

21° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.24 m/s
CN 14/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.21 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.21 m/s
Thứ 2 15/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.58 m/s

21° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.58 m/s
Thứ 3 16/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.75 m/s

21° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.75 m/s
Thứ 4 17/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.38 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.38 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Đắk Phơi vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đắk Phơi