Thời tiết Xã Krông Á 20 ngày tới

Thứ 3 18/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.81 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.81 m/s
Thứ 4 19/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.81 m/s

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.81 m/s
Thứ 5 20/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.3 m/s

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.3 m/s
Thứ 6 21/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.66 m/s

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.66 m/s
Thứ 7 22/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.9 m/s

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.9 m/s
CN 23/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.74 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.74 m/s
Thứ 2 24/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.04 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.04 m/s
Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.04 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.04 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.3 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.3 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.1 m/s

23° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.1 m/s
Thứ 6 28/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.58 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.58 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.58 m/s

23° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.58 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.83 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.83 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.61 m/s

23° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.61 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.04 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.04 m/s
Thứ 4 03/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.14 m/s

23° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.14 m/s
Thứ 5 04/07
mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.14 m/s

23° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.14 m/s
Thứ 6 05/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.92 m/s

23° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.92 m/s
Thứ 7 06/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.16 m/s

23° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.16 m/s
CN 07/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.16 m/s

23° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.16 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 20 ngày tới

Lượng mưa Xã Krông Á vào 20 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Krông Á