Thời tiết Xã Đắk Drô 30 ngày tới

Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.44 m/s

22° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.44 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.92 m/s

23° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.92 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.75 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.75 m/s
Thứ 6 28/06
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.29 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.29 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.18 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.18 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.58 m/s

23° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.58 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.28 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.28 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.94 m/s

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.94 m/s
Thứ 4 03/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.18 m/s

23° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.18 m/s
Thứ 5 04/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.03 m/s

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.03 m/s
Thứ 6 05/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.15 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.15 m/s
Thứ 7 06/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.76 m/s

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.76 m/s
CN 07/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.07 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.07 m/s
Thứ 2 08/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.33 m/s

23° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.33 m/s
Thứ 3 09/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.22 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.22 m/s
Thứ 4 10/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.62 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.62 m/s
Thứ 5 11/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.65 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.65 m/s
Thứ 6 12/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.12 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.12 m/s
Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.5 m/s

22° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.5 m/s
CN 14/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.57 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.57 m/s
Thứ 2 15/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.41 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.41 m/s
Thứ 3 16/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.37 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.37 m/s
Thứ 4 17/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.08 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.08 m/s
Thứ 5 18/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.94 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.94 m/s
Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.59 m/s

22° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.59 m/s
Thứ 7 20/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.2 m/s

22° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.2 m/s
CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.17 m/s

22° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.17 m/s
Thứ 2 22/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.15 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.15 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.92 m/s

23° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.92 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.11 m/s

23° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.11 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Đắk Drô vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đắk Drô