Thời tiết Phường Nghĩa Phú 30 ngày tới

Thứ 3 18/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.38 m/s

22° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.38 m/s
Thứ 4 19/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.37 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.37 m/s
Thứ 5 20/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.28 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.28 m/s
Thứ 6 21/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.99 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.99 m/s
Thứ 7 22/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.25 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.25 m/s
CN 23/06
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.44 m/s

21° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.44 m/s
Thứ 2 24/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.73 m/s

21° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.73 m/s
Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.61 m/s

21° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.61 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.38 m/s

21° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.38 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.79 m/s

21° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.79 m/s
Thứ 6 28/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.02 m/s

21° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.02 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.75 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.75 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.09 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.09 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.97 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.97 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.71 m/s

21° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.71 m/s
Thứ 4 03/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.9 m/s

21° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.9 m/s
Thứ 5 04/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.43 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.43 m/s
Thứ 6 05/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.28 m/s

20° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.28 m/s
Thứ 7 06/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.69 m/s

20° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.69 m/s
CN 07/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.86 m/s

21° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.86 m/s
Thứ 2 08/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.87 m/s

21° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.87 m/s
Thứ 3 09/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.22 m/s

21° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.22 m/s
Thứ 4 10/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.5 m/s

21° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.5 m/s
Thứ 5 11/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.1 m/s

21° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.1 m/s
Thứ 6 12/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.54 m/s

21° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.54 m/s
Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.74 m/s

21° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.74 m/s
CN 14/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.74 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.74 m/s
Thứ 2 15/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.91 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.91 m/s
Thứ 3 16/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.41 m/s

22° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.41 m/s
Thứ 4 17/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.2 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.2 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Phường Nghĩa Phú vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Nghĩa Phú