Thời tiết Huyện Ba Vì 30 ngày tới

Thứ 2 15/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.27 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.27 m/s
Thứ 3 16/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.15 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.15 m/s
Thứ 4 17/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.3 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.3 m/s
Thứ 5 18/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.92 m/s

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.92 m/s
Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.7 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.7 m/s
Thứ 7 20/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.98 m/s

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.98 m/s
CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.92 m/s

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.92 m/s
Thứ 2 22/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.65 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.65 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.35 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.35 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.62 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.62 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.71 m/s

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.71 m/s
Thứ 6 26/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.06 m/s

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.06 m/s
Thứ 7 27/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.72 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.72 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.14 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.14 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.03 m/s

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.03 m/s
Thứ 3 30/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.33 m/s

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.33 m/s
Thứ 4 31/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.39 m/s

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.39 m/s
Thứ 5 01/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.41 m/s

27° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.41 m/s
Thứ 6 02/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.08 m/s

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.08 m/s
Thứ 7 03/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.8 m/s

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.8 m/s
CN 04/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.74 m/s

27° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.74 m/s
Thứ 2 05/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.49 m/s

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.49 m/s
Thứ 3 06/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.67 m/s

25° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.67 m/s
Thứ 4 07/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.15 m/s

26° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.15 m/s
Thứ 5 08/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.94 m/s

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.94 m/s
Thứ 6 09/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.41 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.41 m/s
Thứ 7 10/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.75 m/s

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.75 m/s
CN 11/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.04 m/s

25° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.04 m/s
Thứ 2 12/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.04 m/s

25° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.04 m/s
Thứ 3 13/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.67 m/s

25° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.67 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ba Vì vào 30 ngày tới