Thời tiết Xã Đại áng 30 ngày tới

Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.21 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.21 m/s
CN 14/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.45 m/s

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.45 m/s
Thứ 2 15/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.57 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.57 m/s
Thứ 3 16/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.76 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.76 m/s
Thứ 4 17/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.77 m/s

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.77 m/s
Thứ 5 18/07
mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 2.44 m/s

26° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.44 m/s
Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.88 m/s

26° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.88 m/s
Thứ 7 20/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.31 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.31 m/s
CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.15 m/s

28° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.15 m/s
Thứ 2 22/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.19 m/s

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.19 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.77 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.77 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.2 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.2 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.21 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.21 m/s
Thứ 6 26/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.65 m/s

27° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.65 m/s
Thứ 7 27/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.85 m/s

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.85 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.76 m/s

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.76 m/s
Thứ 2 29/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.53 m/s

28° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.53 m/s
Thứ 3 30/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.7 m/s

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.7 m/s
Thứ 4 31/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.81 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.81 m/s
Thứ 5 01/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.6 m/s

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.6 m/s
Thứ 6 02/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.6 m/s

28° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.6 m/s
Thứ 7 03/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.62 m/s

28° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.62 m/s
CN 04/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.59 m/s

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.59 m/s
Thứ 2 05/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.62 m/s

28° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.62 m/s
Thứ 3 06/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.2 m/s

28° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.2 m/s
Thứ 4 07/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.67 m/s

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.67 m/s
Thứ 5 08/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.69 m/s

28° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.69 m/s
Thứ 6 09/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.8 m/s

28° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.8 m/s
Thứ 7 10/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.29 m/s

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.29 m/s
CN 11/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.31 m/s

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.31 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Đại áng vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đại áng