Thời tiết Phường Liên Mạc 30 ngày tới

Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.97 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.97 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.41 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.41 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.01 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.01 m/s
Thứ 6 26/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.31 m/s

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.31 m/s
Thứ 7 27/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.73 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.73 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.86 m/s

27° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.86 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.42 m/s

27° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.42 m/s
Thứ 3 30/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.56 m/s

27° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.56 m/s
Thứ 4 31/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.27 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.27 m/s
Thứ 5 01/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.54 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.54 m/s
Thứ 6 02/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.55 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.55 m/s
Thứ 7 03/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.67 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.67 m/s
CN 04/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.67 m/s

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.67 m/s
Thứ 2 05/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.7 m/s

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.7 m/s
Thứ 3 06/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.53 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.53 m/s
Thứ 4 07/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2 m/s

27° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
2 m/s
Thứ 5 08/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.76 m/s

27° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.76 m/s
Thứ 6 09/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.76 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.76 m/s
Thứ 7 10/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.03 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.03 m/s
CN 11/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.59 m/s

28° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.59 m/s
Thứ 2 12/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.88 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.88 m/s
Thứ 3 13/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.34 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.34 m/s
Thứ 4 14/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.37 m/s

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.37 m/s
Thứ 5 15/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.91 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.91 m/s
Thứ 6 16/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.62 m/s

26° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.62 m/s
Thứ 7 17/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2 m/s

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2 m/s
CN 18/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.49 m/s

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/34°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.49 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Phường Liên Mạc vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Liên Mạc