Thời tiết Quận Hà Đông 30 ngày tới

Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.04 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.04 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.59 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.59 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.2 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.2 m/s
Thứ 6 26/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.48 m/s

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.48 m/s
Thứ 7 27/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.77 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.77 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.88 m/s

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.88 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.55 m/s

27° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.55 m/s
Thứ 3 30/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.71 m/s

27° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.71 m/s
Thứ 4 31/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.51 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.51 m/s
Thứ 5 01/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.75 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.75 m/s
Thứ 6 02/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.73 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.73 m/s
Thứ 7 03/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.89 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.89 m/s
CN 04/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.89 m/s

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.89 m/s
Thứ 2 05/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.94 m/s

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.94 m/s
Thứ 3 06/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.68 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.68 m/s
Thứ 4 07/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.14 m/s

27° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.14 m/s
Thứ 5 08/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.81 m/s

27° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.81 m/s
Thứ 6 09/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.81 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.81 m/s
Thứ 7 10/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2 m/s
CN 11/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.68 m/s

28° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.68 m/s
Thứ 2 12/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.89 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.89 m/s
Thứ 3 13/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.39 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.39 m/s
Thứ 4 14/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.42 m/s

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.42 m/s
Thứ 5 15/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.94 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.94 m/s
Thứ 6 16/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.73 m/s

26° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.73 m/s
Thứ 7 17/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.17 m/s

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.17 m/s
CN 18/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.58 m/s

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/34°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.58 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Quận Hà Đông vào 30 ngày tới