Thời tiết Phường La Khê 30 ngày tới

Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.66 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.66 m/s
Thứ 7 20/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.65 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.65 m/s
CN 21/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.56 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.56 m/s
Thứ 2 22/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.12 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.12 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.71 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.71 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.95 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.95 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.14 m/s

27° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.14 m/s
Thứ 6 26/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.62 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.62 m/s
Thứ 7 27/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.4 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.4 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.57 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.57 m/s
Thứ 2 29/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.83 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.83 m/s
Thứ 3 30/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.05 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.05 m/s
Thứ 4 31/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.22 m/s

27° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.22 m/s
Thứ 5 01/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.32 m/s

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.32 m/s
Thứ 6 02/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.65 m/s

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.65 m/s
Thứ 7 03/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.97 m/s

28° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.97 m/s
CN 04/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.37 m/s

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.37 m/s
Thứ 2 05/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.59 m/s

28° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.59 m/s
Thứ 3 06/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.41 m/s

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.41 m/s
Thứ 4 07/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.25 m/s

28° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.25 m/s
Thứ 5 08/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.03 m/s

28° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.03 m/s
Thứ 6 09/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.84 m/s

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.84 m/s
Thứ 7 10/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.85 m/s

28° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.85 m/s
CN 11/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.11 m/s

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.11 m/s
Thứ 2 12/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2 m/s

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2 m/s
Thứ 3 13/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.07 m/s

28° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.07 m/s
Thứ 4 14/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.23 m/s

28° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.23 m/s
Thứ 5 15/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.6 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.6 m/s
Thứ 6 16/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.3 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.3 m/s
Thứ 7 17/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.32 m/s

27° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.32 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Phường La Khê vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường La Khê