Thời tiết Xã Cư Pui 30 ngày tới

Thứ 7 15/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.5 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.5 m/s
CN 16/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.5 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.5 m/s
Thứ 2 17/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.19 m/s

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.19 m/s
Thứ 3 18/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.25 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.25 m/s
Thứ 4 19/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.13 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.13 m/s
Thứ 5 20/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.85 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.85 m/s
Thứ 6 21/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.8 m/s

22° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.8 m/s
Thứ 7 22/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.84 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.84 m/s
CN 23/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.8 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.8 m/s
Thứ 2 24/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.44 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.44 m/s
Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.08 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.08 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.78 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.78 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.71 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.71 m/s
Thứ 6 28/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.97 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.97 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.81 m/s

22° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.81 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.03 m/s

21° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.03 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.64 m/s

21° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.64 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.47 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.47 m/s
Thứ 4 03/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.86 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.86 m/s
Thứ 5 04/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.56 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.56 m/s
Thứ 6 05/07
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.43 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.43 m/s
Thứ 7 06/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.45 m/s

22° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.45 m/s
CN 07/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.45 m/s

22° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.45 m/s
Thứ 2 08/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.01 m/s

21° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.01 m/s
Thứ 3 09/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.07 m/s

21° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.07 m/s
Thứ 4 10/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.25 m/s

21° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.25 m/s
Thứ 5 11/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.06 m/s

21° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.06 m/s
Thứ 6 12/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.1 m/s

21° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.1 m/s
Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.1 m/s

21° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.1 m/s
CN 14/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.03 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.03 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Cư Pui vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Cư Pui