Thời tiết Xã Ea KNuec 30 ngày tới

Thứ 7 15/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.88 m/s

23° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.88 m/s
CN 16/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2 m/s
Thứ 2 17/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.26 m/s

22° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.26 m/s
Thứ 3 18/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.58 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.58 m/s
Thứ 4 19/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.41 m/s

22° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.41 m/s
Thứ 5 20/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.89 m/s

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.89 m/s
Thứ 6 21/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.94 m/s

22° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.94 m/s
Thứ 7 22/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.97 m/s

23° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.97 m/s
CN 23/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.02 m/s

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.02 m/s
Thứ 2 24/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.93 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.93 m/s
Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.27 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.27 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.23 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.23 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.9 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.9 m/s
Thứ 6 28/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.35 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.35 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.07 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.07 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.25 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.25 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3 m/s

22° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.21 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.21 m/s
Thứ 4 03/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.16 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.16 m/s
Thứ 5 04/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.05 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.05 m/s
Thứ 6 05/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.09 m/s

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.09 m/s
Thứ 7 06/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.87 m/s

22° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.87 m/s
CN 07/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.75 m/s

22° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.75 m/s
Thứ 2 08/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.1 m/s

21° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.1 m/s
Thứ 3 09/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.45 m/s

21° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.45 m/s
Thứ 4 10/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.8 m/s

22° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.8 m/s
Thứ 5 11/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.47 m/s

22° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.47 m/s
Thứ 6 12/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.47 m/s

22° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.47 m/s
Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.46 m/s

22° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.46 m/s
CN 14/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.48 m/s

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.48 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Ea KNuec vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ea KNuec