Thời tiết Xã Ea Yông 30 ngày tới

Thứ 3 18/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.87 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.87 m/s
Thứ 4 19/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.81 m/s

23° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.81 m/s
Thứ 5 20/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.44 m/s

23° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.44 m/s
Thứ 6 21/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.02 m/s

23° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.02 m/s
Thứ 7 22/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.96 m/s

23° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.96 m/s
CN 23/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.57 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.57 m/s
Thứ 2 24/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.04 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.04 m/s
Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.86 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.86 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.25 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.25 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.1 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.1 m/s
Thứ 6 28/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.03 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.03 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.84 m/s

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.84 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.08 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.08 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.51 m/s

23° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.51 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.22 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.22 m/s
Thứ 4 03/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.19 m/s

22° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.19 m/s
Thứ 5 04/07
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.7 m/s

23° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.7 m/s
Thứ 6 05/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.32 m/s

22° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.32 m/s
Thứ 7 06/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.21 m/s

22° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.21 m/s
CN 07/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.21 m/s

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.21 m/s
Thứ 2 08/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.91 m/s

22° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.91 m/s
Thứ 3 09/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.01 m/s

22° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.01 m/s
Thứ 4 10/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.29 m/s

22° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.29 m/s
Thứ 5 11/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.47 m/s

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.47 m/s
Thứ 6 12/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.47 m/s

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.47 m/s
Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.1 m/s

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.1 m/s
CN 14/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.02 m/s

22° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.02 m/s
Thứ 2 15/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.29 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.29 m/s
Thứ 3 16/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.47 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.47 m/s
Thứ 4 17/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.94 m/s

23° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.94 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Ea Yông vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ea Yông