Thời tiết Xã Cư K Róa 30 ngày tới

Thứ 7 15/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.11 m/s

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.11 m/s
CN 16/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.99 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.99 m/s
Thứ 2 17/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.84 m/s

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.84 m/s
Thứ 3 18/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.84 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.84 m/s
Thứ 4 19/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.75 m/s

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.75 m/s
Thứ 5 20/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.39 m/s

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.39 m/s
Thứ 6 21/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.42 m/s

24° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.42 m/s
Thứ 7 22/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.24 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.24 m/s
CN 23/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.26 m/s

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.26 m/s
Thứ 2 24/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.77 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.77 m/s
Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.19 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.19 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.03 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.03 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.97 m/s

24° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.97 m/s
Thứ 6 28/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.25 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.25 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.25 m/s

24° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.25 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.65 m/s

23° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.65 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.25 m/s

23° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.25 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.25 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.25 m/s
Thứ 4 03/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.19 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.19 m/s
Thứ 5 04/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.15 m/s

24° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.15 m/s
Thứ 6 05/07
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.11 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.11 m/s
Thứ 7 06/07
mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.18 m/s

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.18 m/s
CN 07/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.18 m/s

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.18 m/s
Thứ 2 08/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.66 m/s

23° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.66 m/s
Thứ 3 09/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.74 m/s

23° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.74 m/s
Thứ 4 10/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.85 m/s

23° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.85 m/s
Thứ 5 11/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.77 m/s

23° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.77 m/s
Thứ 6 12/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.48 m/s

23° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.48 m/s
Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.45 m/s

23° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.45 m/s
CN 14/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.3 m/s

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.3 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Cư K Róa vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Cư K Róa