Thời tiết Xã Cư M'ta 30 ngày tới

Thứ 7 15/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.89 m/s

25° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.89 m/s
CN 16/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.77 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.77 m/s
Thứ 2 17/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.56 m/s

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.56 m/s
Thứ 3 18/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.56 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.56 m/s
Thứ 4 19/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.5 m/s

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.5 m/s
Thứ 5 20/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.13 m/s

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.13 m/s
Thứ 6 21/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.17 m/s

24° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.17 m/s
Thứ 7 22/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.05 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.05 m/s
CN 23/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.03 m/s

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.03 m/s
Thứ 2 24/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.61 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.61 m/s
Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.08 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.08 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.87 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.87 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.82 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.82 m/s
Thứ 6 28/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.08 m/s

24° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.08 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.05 m/s

24° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.05 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.4 m/s

24° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.4 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.94 m/s

24° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.94 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.94 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.94 m/s
Thứ 4 03/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.04 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.04 m/s
Thứ 5 04/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.84 m/s

24° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.84 m/s
Thứ 6 05/07
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.83 m/s

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.83 m/s
Thứ 7 06/07
mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.88 m/s

24° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.88 m/s
CN 07/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.88 m/s

24° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.88 m/s
Thứ 2 08/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.39 m/s

24° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.39 m/s
Thứ 3 09/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.49 m/s

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.49 m/s
Thứ 4 10/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.65 m/s

24° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.65 m/s
Thứ 5 11/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.48 m/s

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.48 m/s
Thứ 6 12/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.31 m/s

23° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.31 m/s
Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.29 m/s

23° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.29 m/s
CN 14/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.17 m/s

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.17 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Cư M'ta vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Cư M'ta