Thời tiết Xã Cư San 30 ngày tới

Thứ 3 18/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.11 m/s

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.11 m/s
Thứ 4 19/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.11 m/s

25° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.11 m/s
Thứ 5 20/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.55 m/s

25° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.55 m/s
Thứ 6 21/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.93 m/s

25° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.93 m/s
Thứ 7 22/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.16 m/s

25° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.16 m/s
CN 23/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.07 m/s

25° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.07 m/s
Thứ 2 24/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.37 m/s

25° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.37 m/s
Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.37 m/s

25° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.37 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.67 m/s

25° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.67 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.41 m/s

24° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.41 m/s
Thứ 6 28/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.83 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.83 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.83 m/s

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.83 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.02 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.02 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.82 m/s

25° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.82 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.32 m/s

25° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.32 m/s
Thứ 4 03/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.41 m/s

25° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.41 m/s
Thứ 5 04/07
mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.41 m/s

25° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.41 m/s
Thứ 6 05/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.17 m/s

25° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.17 m/s
Thứ 7 06/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.44 m/s

25° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.44 m/s
CN 07/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.44 m/s

25° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.44 m/s
Thứ 2 08/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.93 m/s

24° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.93 m/s
Thứ 3 09/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.2 m/s

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.2 m/s
Thứ 4 10/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.68 m/s

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.68 m/s
Thứ 5 11/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.77 m/s

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.77 m/s
Thứ 6 12/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.77 m/s

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.77 m/s
Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.38 m/s

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.38 m/s
CN 14/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.21 m/s

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.21 m/s
Thứ 2 15/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.38 m/s

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.38 m/s
Thứ 3 16/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.88 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.88 m/s
Thứ 4 17/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.04 m/s

25° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.04 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Cư San vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Cư San