Thời tiết Xã Ea Pô 30 ngày tới

Thứ 7 15/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.52 m/s

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.52 m/s
CN 16/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.8 m/s

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.8 m/s
Thứ 2 17/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.8 m/s

24° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.8 m/s
Thứ 3 18/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.22 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.22 m/s
Thứ 4 19/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.36 m/s

24° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.36 m/s
Thứ 5 20/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.75 m/s

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.75 m/s
Thứ 6 21/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.65 m/s

24° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.65 m/s
Thứ 7 22/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.69 m/s

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.69 m/s
CN 23/06
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.76 m/s

24° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.76 m/s
Thứ 2 24/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.88 m/s

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.88 m/s
Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.19 m/s

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.19 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.05 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.05 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.7 m/s

24° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.7 m/s
Thứ 6 28/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.05 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.05 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.87 m/s

23° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.87 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.93 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.93 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.54 m/s

23° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.54 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.06 m/s

23° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.06 m/s
Thứ 4 03/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.7 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.7 m/s
Thứ 5 04/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.67 m/s

23° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.67 m/s
Thứ 6 05/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.87 m/s

23° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.87 m/s
Thứ 7 06/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.06 m/s

24° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.06 m/s
CN 07/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.91 m/s

24° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.91 m/s
Thứ 2 08/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.18 m/s

23° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.18 m/s
Thứ 3 09/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.21 m/s

23° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.21 m/s
Thứ 4 10/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.52 m/s

24° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.52 m/s
Thứ 5 11/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.32 m/s

23° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.32 m/s
Thứ 6 12/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.2 m/s

23° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.2 m/s
Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.11 m/s

23° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.11 m/s
CN 14/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.24 m/s

24° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.24 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Ea Pô vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ea Pô