Thời tiết Xã Đắk Plao 30 ngày tới

Thứ 7 15/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.88 m/s

20° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.88 m/s
CN 16/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.3 m/s

19° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.3 m/s
Thứ 2 17/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.4 m/s

19° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.4 m/s
Thứ 3 18/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.94 m/s

18° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.94 m/s
Thứ 4 19/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.75 m/s

18° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.75 m/s
Thứ 5 20/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.5 m/s

19° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.5 m/s
Thứ 6 21/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.15 m/s

19° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.15 m/s
Thứ 7 22/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.55 m/s

19° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.55 m/s
CN 23/06
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.85 m/s

19° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.85 m/s
Thứ 2 24/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.67 m/s

19° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.67 m/s
Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.99 m/s

18° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.99 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3 m/s

18° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3 m/s
Thứ 5 27/06
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.58 m/s

18° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.58 m/s
Thứ 6 28/06
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.79 m/s

18° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.79 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.96 m/s

18° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.96 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.6 m/s

18° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.6 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.8 m/s

18° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.8 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.79 m/s

18° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.79 m/s
Thứ 4 03/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.06 m/s

18° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.06 m/s
Thứ 5 04/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.83 m/s

19° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.83 m/s
Thứ 6 05/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.06 m/s

19° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.06 m/s
Thứ 7 06/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.03 m/s

19° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.03 m/s
CN 07/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.1 m/s

19° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.1 m/s
Thứ 2 08/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.53 m/s

18° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.53 m/s
Thứ 3 09/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.17 m/s

18° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.17 m/s
Thứ 4 10/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.41 m/s

18° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.41 m/s
Thứ 5 11/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.39 m/s

18° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.39 m/s
Thứ 6 12/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.76 m/s

18° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.76 m/s
Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.76 m/s

18° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.76 m/s
CN 14/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.62 m/s

19° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.62 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Đắk Plao vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đắk Plao