Thời tiết Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì 30 ngày tới

Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.9 m/s

25° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.9 m/s
Thứ 7 20/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.02 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.02 m/s
CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.92 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.92 m/s
Thứ 2 22/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.66 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.66 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.74 m/s

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.74 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.04 m/s

25° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.04 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.17 m/s

25° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.17 m/s
Thứ 6 26/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.58 m/s

25° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.58 m/s
Thứ 7 27/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.8 m/s

25° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.8 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.21 m/s

25° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.21 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.52 m/s

25° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.52 m/s
Thứ 3 30/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.52 m/s

25° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.52 m/s
Thứ 4 31/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.38 m/s

25° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.38 m/s
Thứ 5 01/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.76 m/s

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.76 m/s
Thứ 6 02/08
mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.35 m/s

25° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.35 m/s
Thứ 7 03/08
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.67 m/s

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.67 m/s
CN 04/08
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.28 m/s

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.28 m/s
Thứ 2 05/08
mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.49 m/s

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.49 m/s
Thứ 3 06/08
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 4.21 m/s

25° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.21 m/s
Thứ 4 07/08
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.99 m/s

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.99 m/s
Thứ 5 08/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.89 m/s

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.89 m/s
Thứ 6 09/08
mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.63 m/s

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.63 m/s
Thứ 7 10/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.6 m/s

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.6 m/s
CN 11/08
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.81 m/s

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.81 m/s
Thứ 2 12/08
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.91 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.91 m/s
Thứ 3 13/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.74 m/s

25° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.74 m/s
Thứ 4 14/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.53 m/s

25° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.53 m/s
Thứ 5 15/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.94 m/s

25° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.94 m/s
Thứ 6 16/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.22 m/s

26° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.22 m/s
Thứ 7 17/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.94 m/s

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.94 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì