Thời tiết Xã Cổ Đô 30 ngày tới

Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.64 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.64 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.18 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.18 m/s
Thứ 5 25/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.88 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.88 m/s
Thứ 6 26/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.02 m/s

27° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.02 m/s
Thứ 7 27/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.4 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.4 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.74 m/s

26° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.74 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.44 m/s

26° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.44 m/s
Thứ 3 30/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.98 m/s

27° / 36°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

36°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.98 m/s
Thứ 4 31/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.09 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.09 m/s
Thứ 5 01/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.34 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.34 m/s
Thứ 6 02/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.4 m/s

27° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.4 m/s
Thứ 7 03/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.33 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.33 m/s
CN 04/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.33 m/s

26° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.33 m/s
Thứ 2 05/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.35 m/s

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.35 m/s
Thứ 3 06/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.44 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.44 m/s
Thứ 4 07/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.93 m/s

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.93 m/s
Thứ 5 08/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.42 m/s

27° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.42 m/s
Thứ 6 09/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.42 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.42 m/s
Thứ 7 10/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.02 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.02 m/s
CN 11/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2 m/s
Thứ 2 12/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.94 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.94 m/s
Thứ 3 13/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.12 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.12 m/s
Thứ 4 14/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.86 m/s

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.86 m/s
Thứ 5 15/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.59 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.59 m/s
Thứ 6 16/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.3 m/s

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.3 m/s
Thứ 7 17/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.91 m/s

26° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.91 m/s
CN 18/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.39 m/s

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/34°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.39 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Cổ Đô vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Cổ Đô