Thời tiết Xã Yên Bài 30 ngày tới

Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.74 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.74 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.39 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.39 m/s
Thứ 5 25/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.08 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.08 m/s
Thứ 6 26/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.18 m/s

27° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.18 m/s
Thứ 7 27/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.42 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.42 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.75 m/s

26° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.75 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.57 m/s

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.57 m/s
Thứ 3 30/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.23 m/s

27° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.23 m/s
Thứ 4 31/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.38 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.38 m/s
Thứ 5 01/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.58 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.58 m/s
Thứ 6 02/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.6 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.6 m/s
Thứ 7 03/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.61 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.61 m/s
CN 04/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.61 m/s

26° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.61 m/s
Thứ 2 05/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.65 m/s

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.65 m/s
Thứ 3 06/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.57 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.57 m/s
Thứ 4 07/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.09 m/s

26° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.09 m/s
Thứ 5 08/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.56 m/s

27° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.56 m/s
Thứ 6 09/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.56 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.56 m/s
Thứ 7 10/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.92 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.92 m/s
CN 11/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.16 m/s

27° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.16 m/s
Thứ 2 12/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.96 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.96 m/s
Thứ 3 13/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.19 m/s

27° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.19 m/s
Thứ 4 14/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.99 m/s

26° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.99 m/s
Thứ 5 15/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.64 m/s

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.64 m/s
Thứ 6 16/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.45 m/s

26° / 35°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

35°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.45 m/s
Thứ 7 17/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.12 m/s

26° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.12 m/s
CN 18/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.5 m/s

27° / 34°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

34°/34°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/34°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.5 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Yên Bài vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Yên Bài