Thời tiết Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì 30 ngày tới

Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.94 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.94 m/s
CN 14/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.71 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.71 m/s
Thứ 2 15/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.64 m/s

27° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.64 m/s
Thứ 3 16/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.91 m/s

28° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.91 m/s
Thứ 4 17/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.17 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.17 m/s
Thứ 5 18/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.63 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.63 m/s
Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.69 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.69 m/s
Thứ 7 20/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.85 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.85 m/s
CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.74 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.74 m/s
Thứ 2 22/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.74 m/s

29° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.74 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.84 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.84 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.37 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.37 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.07 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.07 m/s
Thứ 6 26/07
mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.61 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.61 m/s
Thứ 7 27/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.56 m/s

30° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.56 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.32 m/s

30° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.32 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.33 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

996 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.33 m/s
Thứ 3 30/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.49 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.49 m/s
Thứ 4 31/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.7 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.7 m/s
Thứ 5 01/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.44 m/s

29° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.44 m/s
Thứ 6 02/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.59 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.59 m/s
Thứ 7 03/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.59 m/s

29° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.59 m/s
CN 04/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.65 m/s

29° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.65 m/s
Thứ 2 05/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.65 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.65 m/s
Thứ 3 06/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.52 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.52 m/s
Thứ 4 07/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.12 m/s

29° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.12 m/s
Thứ 5 08/08
mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.87 m/s

29° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.87 m/s
Thứ 6 09/08
mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.73 m/s

29° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.73 m/s
Thứ 7 10/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.39 m/s

29° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.39 m/s
CN 11/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.46 m/s

29° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.46 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì