Thời tiết Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông 30 ngày tới

Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.05 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.05 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.79 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.79 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.83 m/s

22° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.83 m/s
Thứ 6 26/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.02 m/s

22° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.02 m/s
Thứ 7 27/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.74 m/s

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.74 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.63 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.63 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.71 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.71 m/s
Thứ 3 30/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.37 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.37 m/s
Thứ 4 31/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.53 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.53 m/s
Thứ 5 01/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.53 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.53 m/s
Thứ 6 02/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.35 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.35 m/s
Thứ 7 03/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.9 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.9 m/s
CN 04/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.9 m/s

22° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.9 m/s
Thứ 2 05/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.59 m/s

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.59 m/s
Thứ 3 06/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.71 m/s

22° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.71 m/s
Thứ 4 07/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.88 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.88 m/s
Thứ 5 08/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.33 m/s

22° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.33 m/s
Thứ 6 09/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.91 m/s

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.91 m/s
Thứ 7 10/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.95 m/s

22° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.95 m/s
CN 11/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.95 m/s

22° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.95 m/s
Thứ 2 12/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.03 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.03 m/s
Thứ 3 13/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.11 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.11 m/s
Thứ 4 14/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.11 m/s

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.11 m/s
Thứ 5 15/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.23 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.23 m/s
Thứ 6 16/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.68 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.68 m/s
Thứ 7 17/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.95 m/s

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.95 m/s
CN 18/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.18 m/s

22° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.18 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông