Thời tiết Xã Dur KMăl 30 ngày tới

Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.79 m/s

22° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.79 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.19 m/s

22° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.19 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 0.93 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
0.93 m/s
Thứ 6 28/06
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.44 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.44 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.35 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.35 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.52 m/s

22° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.52 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.57 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.57 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.03 m/s

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.03 m/s
Thứ 4 03/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.28 m/s

22° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.28 m/s
Thứ 5 04/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.28 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.28 m/s
Thứ 6 05/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.25 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.25 m/s
Thứ 7 06/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.05 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.05 m/s
CN 07/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.06 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.06 m/s
Thứ 2 08/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.54 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.54 m/s
Thứ 3 09/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.39 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.39 m/s
Thứ 4 10/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.91 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.91 m/s
Thứ 5 11/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.96 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.96 m/s
Thứ 6 12/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.5 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.5 m/s
Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.89 m/s

22° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.89 m/s
CN 14/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.77 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.77 m/s
Thứ 2 15/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.68 m/s

22° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.68 m/s
Thứ 3 16/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.61 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.61 m/s
Thứ 4 17/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.38 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.38 m/s
Thứ 5 18/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2 m/s
Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.49 m/s

22° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.49 m/s
Thứ 7 20/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.33 m/s

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.33 m/s
CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.21 m/s

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.21 m/s
Thứ 2 22/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.36 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.36 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.11 m/s

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.11 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.22 m/s

23° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.22 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Dur KMăl vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Dur KMăl