Thời tiết Xã Ea M' Doal 30 ngày tới

Thứ 3 18/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.16 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.16 m/s
Thứ 4 19/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.16 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.16 m/s
Thứ 5 20/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.61 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.61 m/s
Thứ 6 21/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.87 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.87 m/s
Thứ 7 22/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.13 m/s

22° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.13 m/s
CN 23/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.02 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.02 m/s
Thứ 2 24/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.33 m/s

21° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.33 m/s
Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.33 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.33 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.49 m/s

21° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.49 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.31 m/s

20° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.31 m/s
Thứ 6 28/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.75 m/s

20° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.75 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.7 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.7 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.1 m/s

21° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.1 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.98 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.98 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.19 m/s

21° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.19 m/s
Thứ 4 03/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.56 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.56 m/s
Thứ 5 04/07
mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 4.56 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.56 m/s
Thứ 6 05/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.26 m/s

21° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.26 m/s
Thứ 7 06/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.47 m/s

21° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.47 m/s
CN 07/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.38 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.38 m/s
Thứ 2 08/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.89 m/s

21° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.89 m/s
Thứ 3 09/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.21 m/s

20° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.21 m/s
Thứ 4 10/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.66 m/s

20° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.66 m/s
Thứ 5 11/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.66 m/s

21° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.66 m/s
Thứ 6 12/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.64 m/s

21° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.64 m/s
Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.35 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.35 m/s
CN 14/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.31 m/s

21° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.31 m/s
Thứ 2 15/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.19 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.19 m/s
Thứ 3 16/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.91 m/s

21° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.91 m/s
Thứ 4 17/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.15 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.15 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Ea M' Doal vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Ea M' Doal