Thời tiết Xã Đức Mạnh 30 ngày tới

Thứ 3 18/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.44 m/s

22° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.44 m/s
Thứ 4 19/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.41 m/s

21° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.41 m/s
Thứ 5 20/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.33 m/s

21° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.33 m/s
Thứ 6 21/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.07 m/s

22° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.07 m/s
Thứ 7 22/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.11 m/s

22° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.11 m/s
CN 23/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.16 m/s

21° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.16 m/s
Thứ 2 24/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.58 m/s

21° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.58 m/s
Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.4 m/s

21° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.4 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.11 m/s

21° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.11 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.28 m/s

21° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.28 m/s
Thứ 6 28/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.07 m/s

21° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.07 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.92 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.92 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.07 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.07 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.97 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.97 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.56 m/s

21° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.56 m/s
Thứ 4 03/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.83 m/s

21° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.83 m/s
Thứ 5 04/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.42 m/s

21° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.42 m/s
Thứ 6 05/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.31 m/s

20° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.31 m/s
Thứ 7 06/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.48 m/s

20° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.48 m/s
CN 07/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.69 m/s

21° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.69 m/s
Thứ 2 08/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.6 m/s

21° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.6 m/s
Thứ 3 09/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.05 m/s

21° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.05 m/s
Thứ 4 10/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.49 m/s

21° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.49 m/s
Thứ 5 11/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.86 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.86 m/s
Thứ 6 12/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.12 m/s

21° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.12 m/s
Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.75 m/s

21° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.75 m/s
CN 14/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 1.55 m/s

21° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.55 m/s
Thứ 2 15/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.81 m/s

21° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.81 m/s
Thứ 3 16/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.27 m/s

21° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.27 m/s
Thứ 4 17/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.88 m/s

21° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/23°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.88 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Đức Mạnh vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Đức Mạnh