Thời tiết Xã Thuận An 30 ngày tới

Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.96 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.96 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.82 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.82 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.51 m/s

27° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.51 m/s
Thứ 6 28/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.81 m/s

26° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.81 m/s
Thứ 7 29/06
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.37 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.37 m/s
CN 30/06
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.19 m/s

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.19 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.97 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.97 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.11 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.11 m/s
Thứ 4 03/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.32 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.32 m/s
Thứ 5 04/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.86 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.86 m/s
Thứ 6 05/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.21 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.21 m/s
Thứ 7 06/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.53 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.53 m/s
CN 07/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.76 m/s

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.76 m/s
Thứ 2 08/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.38 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.38 m/s
Thứ 3 09/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.12 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.12 m/s
Thứ 4 10/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.77 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.77 m/s
Thứ 5 11/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.7 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.7 m/s
Thứ 6 12/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.31 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.31 m/s
Thứ 7 13/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.22 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.22 m/s
CN 14/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.11 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.11 m/s
Thứ 2 15/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.11 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1009 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.11 m/s
Thứ 3 16/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.28 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.28 m/s
Thứ 4 17/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.39 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.39 m/s
Thứ 5 18/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.34 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.34 m/s
Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.01 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.01 m/s
Thứ 7 20/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.58 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.58 m/s
CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.67 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.67 m/s
Thứ 2 22/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.77 m/s

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.77 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.68 m/s

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.68 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.4 m/s

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.4 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Thuận An vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Thuận An