Thời tiết Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì 30 ngày tới

Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.72 m/s

24° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.72 m/s
CN 14/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.7 m/s

24° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.7 m/s
Thứ 2 15/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.86 m/s

24° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.86 m/s
Thứ 3 16/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.08 m/s

24° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.08 m/s
Thứ 4 17/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.58 m/s

24° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.58 m/s
Thứ 5 18/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.24 m/s

24° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.24 m/s
Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.96 m/s

24° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.96 m/s
Thứ 7 20/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.7 m/s

24° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.7 m/s
CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.54 m/s

24° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.54 m/s
Thứ 2 22/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.36 m/s

24° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.36 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.36 m/s

24° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.36 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.62 m/s

24° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.62 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.44 m/s

24° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.44 m/s
Thứ 6 26/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.8 m/s

24° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.8 m/s
Thứ 7 27/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.37 m/s

24° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.37 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.56 m/s

24° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.56 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.14 m/s

24° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.14 m/s
Thứ 3 30/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.81 m/s

24° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.81 m/s
Thứ 4 31/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.35 m/s

24° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.35 m/s
Thứ 5 01/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.37 m/s

24° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.37 m/s
Thứ 6 02/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.93 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.93 m/s
Thứ 7 03/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.83 m/s

24° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.83 m/s
CN 04/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.06 m/s

24° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.06 m/s
Thứ 2 05/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.62 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.62 m/s
Thứ 3 06/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.81 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.81 m/s
Thứ 4 07/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.11 m/s

24° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.11 m/s
Thứ 5 08/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.45 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.45 m/s
Thứ 6 09/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.76 m/s

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.76 m/s
Thứ 7 10/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.82 m/s

24° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.82 m/s
CN 11/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.57 m/s

24° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.57 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì