Thời tiết Xã Thái Hòa 30 ngày tới

Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.79 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.79 m/s
Thứ 7 20/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.79 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.79 m/s
CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.01 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.01 m/s
Thứ 2 22/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.83 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.83 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.09 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.09 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.09 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.09 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.94 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.94 m/s
Thứ 6 26/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.62 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.62 m/s
Thứ 7 27/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.63 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.63 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.19 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.19 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.97 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.97 m/s
Thứ 3 30/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.43 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.43 m/s
Thứ 4 31/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.72 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.72 m/s
Thứ 5 01/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.34 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.34 m/s
Thứ 6 02/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.73 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.73 m/s
Thứ 7 03/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.73 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.73 m/s
CN 04/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.09 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.09 m/s
Thứ 2 05/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.24 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.24 m/s
Thứ 3 06/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.19 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.19 m/s
Thứ 4 07/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.19 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.19 m/s
Thứ 5 08/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.59 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.59 m/s
Thứ 6 09/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.25 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.25 m/s
Thứ 7 10/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.41 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.41 m/s
CN 11/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.64 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.64 m/s
Thứ 2 12/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.64 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.64 m/s
Thứ 3 13/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.71 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.71 m/s
Thứ 4 14/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.41 m/s

28° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.41 m/s
Thứ 5 15/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.97 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.97 m/s
Thứ 6 16/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.59 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.59 m/s
Thứ 7 17/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.09 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.09 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Thái Hòa vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Thái Hòa