Thời tiết Thị trấn Cô Tô 30 ngày tới

Thứ 2 15/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.91 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.91 m/s
Thứ 3 16/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.39 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.39 m/s
Thứ 4 17/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.5 m/s

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.5 m/s
Thứ 5 18/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.95 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.95 m/s
Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.05 m/s

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.05 m/s
Thứ 7 20/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.22 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.22 m/s
CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.35 m/s

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.35 m/s
Thứ 2 22/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.63 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.63 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.45 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.45 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.61 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.61 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.52 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.52 m/s
Thứ 6 26/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.8 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.8 m/s
Thứ 7 27/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.65 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.65 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.71 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.71 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.48 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.48 m/s
Thứ 3 30/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.5 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.5 m/s
Thứ 4 31/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.28 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.28 m/s
Thứ 5 01/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.11 m/s

27° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.11 m/s
Thứ 6 02/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.8 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.8 m/s
Thứ 7 03/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.16 m/s

26° / 29°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.16 m/s
CN 04/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.5 m/s

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.5 m/s
Thứ 2 05/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.79 m/s

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.79 m/s
Thứ 3 06/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.78 m/s

26° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.78 m/s
Thứ 4 07/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.7 m/s

26° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.7 m/s
Thứ 5 08/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.4 m/s

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.4 m/s
Thứ 6 09/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.55 m/s

26° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.55 m/s
Thứ 7 10/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.33 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.33 m/s
CN 11/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.68 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.68 m/s
Thứ 2 12/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.17 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.17 m/s
Thứ 3 13/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.97 m/s

27° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.97 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Cô Tô vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Thị trấn Cô Tô