Thời tiết Xã Khuê Ngọc Điền 30 ngày tới

Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.14 m/s

19° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.14 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.42 m/s

19° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.42 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.67 m/s

18° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/18°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.67 m/s
Thứ 6 28/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.28 m/s

18° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

21°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.28 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.43 m/s

19° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.43 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.52 m/s

20° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.52 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.54 m/s

20° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.54 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.02 m/s

20° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.02 m/s
Thứ 4 03/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.88 m/s

20° / 27°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.88 m/s
Thứ 5 04/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.05 m/s

19° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.05 m/s
Thứ 6 05/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.05 m/s

19° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.05 m/s
Thứ 7 06/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.98 m/s

20° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.98 m/s
CN 07/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.87 m/s

19° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.87 m/s
Thứ 2 08/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.97 m/s

19° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.97 m/s
Thứ 3 09/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.7 m/s

19° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.7 m/s
Thứ 4 10/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.98 m/s

20° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.98 m/s
Thứ 5 11/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2 m/s

19° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2 m/s
Thứ 6 12/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.3 m/s

19° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.3 m/s
Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.27 m/s

19° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.27 m/s
CN 14/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.43 m/s

19° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.43 m/s
Thứ 2 15/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.93 m/s

19° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.93 m/s
Thứ 3 16/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.69 m/s

19° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.69 m/s
Thứ 4 17/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.31 m/s

19° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.31 m/s
Thứ 5 18/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.08 m/s

19° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.08 m/s
Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.81 m/s

19° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.81 m/s
Thứ 7 20/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.55 m/s

19° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.55 m/s
CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.92 m/s

19° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.92 m/s
Thứ 2 22/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.76 m/s

19° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.76 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.11 m/s

19° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.11 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.45 m/s

19° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.45 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Khuê Ngọc Điền vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Khuê Ngọc Điền