Thời tiết Xã Bông Krang 30 ngày tới

Thứ 7 15/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.06 m/s

17° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.06 m/s
CN 16/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.35 m/s

16° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.35 m/s
Thứ 2 17/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.75 m/s

16° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.75 m/s
Thứ 3 18/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.09 m/s

16° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.09 m/s
Thứ 4 19/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.78 m/s

16° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.78 m/s
Thứ 5 20/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.38 m/s

16° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.38 m/s
Thứ 6 21/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.27 m/s

16° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.27 m/s
Thứ 7 22/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.48 m/s

16° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.48 m/s
CN 23/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.63 m/s

16° / 22°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

22°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.63 m/s
Thứ 2 24/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.41 m/s

16° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.41 m/s
Thứ 3 25/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.87 m/s

16° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.87 m/s
Thứ 4 26/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.86 m/s

16° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.86 m/s
Thứ 5 27/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.4 m/s

16° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.4 m/s
Thứ 6 28/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.81 m/s

16° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.81 m/s
Thứ 7 29/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.68 m/s

16° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.68 m/s
CN 30/06
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.7 m/s

16° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.7 m/s
Thứ 2 01/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.29 m/s

16° / 19°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.29 m/s
Thứ 3 02/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.19 m/s

16° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.19 m/s
Thứ 4 03/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.51 m/s

16° / 21°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.51 m/s
Thứ 5 04/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.23 m/s

16° / 20°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.23 m/s
Thứ 6 05/07
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.26 m/s

16° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.26 m/s
Thứ 7 06/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.92 m/s

16° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/17°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.92 m/s
CN 07/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.89 m/s

16° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.89 m/s
Thứ 2 08/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.46 m/s

15° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/15°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/20°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.46 m/s
Thứ 3 09/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.55 m/s

15° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.55 m/s
Thứ 4 10/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.82 m/s

16° / 26°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

26°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.82 m/s
Thứ 5 11/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.69 m/s

16° / 24°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

24°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.69 m/s
Thứ 6 12/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.82 m/s

16° / 25°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

25°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.82 m/s
Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.82 m/s

16° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất không khí
Áp suất

1006 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.82 m/s
CN 14/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 1.78 m/s

16° / 23°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

23°/16°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất không khí
Áp suất

1008 hPa

Tốc độ gió
Gió
1.78 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Bông Krang vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Bông Krang