Thời tiết Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh theo giờ

Thứ 3 16/07
Áp suất không khí

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1.17 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

98%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1.15 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1.2 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

96%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1.76 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

77%

Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

7.883 km

Tốc độ gió

Gió

2.41 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

87%

Áp suất không khí

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

4.608 km

Tốc độ gió

Gió

2.04 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

96%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

9.479 km

Tốc độ gió

Gió

1.45 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

2.009 km

Tốc độ gió

Gió

1.64 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Thứ 4 17/07
Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.101 km

Tốc độ gió

Gió

1.53 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.116 km

Tốc độ gió

Gió

1.62 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.219 km

Tốc độ gió

Gió

1.25 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.136 km

Tốc độ gió

Gió

1.43 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

98%

Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

3.14 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

83%

Áp suất không khí

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

6.357 km

Tốc độ gió

Gió

2.08 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

93%

Áp suất không khí

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1.85 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1.5 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Thứ 5 18/07
Áp suất không khí

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

7.882 km

Tốc độ gió

Gió

1.44 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

6.075 km

Tốc độ gió

Gió

1.88 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

98%

Áp suất không khí

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

3.294 km

Tốc độ gió

Gió

1.73 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

98%

Áp suất không khí

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

1.356 km

Tốc độ gió

Gió

2.08 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

95%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

3.06 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

86%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

5.825 km

Tốc độ gió

Gió

2.16 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

91%

Áp suất không khí

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc độ gió

Gió

1.64 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

97%

Áp suất không khí

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

7.203 km

Tốc độ gió

Gió

1.49 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

98%

Thứ 6 19/07
Áp suất không khí

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.273 km

Tốc độ gió

Gió

1.95 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.11 km

Tốc độ gió

Gió

2.07 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.052 km

Tốc độ gió

Gió

1.79 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.123 km

Tốc độ gió

Gió

1.56 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

1.189 km

Tốc độ gió

Gió

2.09 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

6.021 km

Tốc độ gió

Gió

2.01 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

97%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.639 km

Tốc độ gió

Gió

1.83 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.087 km

Tốc độ gió

Gió

1.74 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Thứ 7 20/07
Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.113 km

Tốc độ gió

Gió

1.77 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

1.157 km

Tốc độ gió

Gió

2.05 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.148 km

Tốc độ gió

Gió

2.05 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.165 km

Tốc độ gió

Gió

2.17 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.219 km

Tốc độ gió

Gió

2.53 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.317 km

Tốc độ gió

Gió

2.1 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

2.855 km

Tốc độ gió

Gió

2.55 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

99%

Áp suất không khí

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

0.898 km

Tốc độ gió

Gió

3.52 m/s
Độ ẩm không khí

Độ ẩm

98%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh trong 12h tới

Lượng mưa Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh những giờ tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh những ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh