Thời tiết Phường Yết Kiêu 30 ngày tới

Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.21 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.21 m/s
CN 14/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.56 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.56 m/s
Thứ 2 15/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.69 m/s

27° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.69 m/s
Thứ 3 16/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 2.66 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.66 m/s
Thứ 4 17/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.43 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.43 m/s
Thứ 5 18/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.84 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.84 m/s
Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.04 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.04 m/s
Thứ 7 20/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.34 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.34 m/s
CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.56 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.56 m/s
Thứ 2 22/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.56 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.56 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.69 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.69 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.27 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.27 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.7 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.7 m/s
Thứ 6 26/07
mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.97 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.97 m/s
Thứ 7 27/07
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 3.88 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.88 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.49 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.49 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.85 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

996 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.85 m/s
Thứ 3 30/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.26 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.26 m/s
Thứ 4 31/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.95 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.95 m/s
Thứ 5 01/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.76 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.76 m/s
Thứ 6 02/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.74 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.74 m/s
Thứ 7 03/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.74 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.74 m/s
CN 04/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.52 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.52 m/s
Thứ 2 05/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.69 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.69 m/s
Thứ 3 06/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.45 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.45 m/s
Thứ 4 07/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.18 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.18 m/s
Thứ 5 08/08
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.92 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.92 m/s
Thứ 6 09/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.54 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.54 m/s
Thứ 7 10/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.94 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.94 m/s
CN 11/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.85 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.85 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Phường Yết Kiêu vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Phường Yết Kiêu