Thời tiết Xã Cẩm La 30 ngày tới

Thứ 7 13/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.55 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.55 m/s
CN 14/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.65 m/s

27° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.65 m/s
Thứ 2 15/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.85 m/s

27° / 28°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

28°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.85 m/s
Thứ 3 16/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.21 m/s

28° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1007 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.21 m/s
Thứ 4 17/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.03 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất không khí
Áp suất

1005 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.03 m/s
Thứ 5 18/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.7 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.7 m/s
Thứ 6 19/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.71 m/s

28° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.71 m/s
Thứ 7 20/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.91 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.91 m/s
CN 21/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.03 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.03 m/s
Thứ 2 22/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.03 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.03 m/s
Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.34 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.34 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.81 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.81 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.27 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.27 m/s
Thứ 6 26/07
mây rải rác

mây rải rác

Tốc độ gió 3.67 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.67 m/s
Thứ 7 27/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.49 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.49 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.21 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/32°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.21 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.35 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

996 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.35 m/s
Thứ 3 30/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 4.72 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.72 m/s
Thứ 4 31/07
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 3.45 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.45 m/s
Thứ 5 01/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.3 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.3 m/s
Thứ 6 02/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.01 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.01 m/s
Thứ 7 03/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.01 m/s

29° / 33°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

33°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.01 m/s
CN 04/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.95 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.95 m/s
Thứ 2 05/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.08 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

997 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.08 m/s
Thứ 3 06/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.77 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

998 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.77 m/s
Thứ 4 07/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.45 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.45 m/s
Thứ 5 08/08
mây cụm

mây cụm

Tốc độ gió 5.2 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.2 m/s
Thứ 6 09/08
mây đen u ám

mây đen u ám

Tốc độ gió 4.91 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.91 m/s
Thứ 7 10/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.4 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.4 m/s
CN 11/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.44 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.44 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Xã Cẩm La vào 30 ngày tới

Thời tiết quận huyện Xã Cẩm La