Thời tiết Huyện Cô Tô 30 ngày tới

Thứ 3 23/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.23 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.23 m/s
Thứ 4 24/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.64 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.64 m/s
Thứ 5 25/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.78 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.78 m/s
Thứ 6 26/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.04 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.04 m/s
Thứ 7 27/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.04 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.04 m/s
CN 28/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.87 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.87 m/s
Thứ 2 29/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.56 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.56 m/s
Thứ 3 30/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.91 m/s

29° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.91 m/s
Thứ 4 31/07
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 6.23 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.23 m/s
Thứ 5 01/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 6.77 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
6.77 m/s
Thứ 6 02/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 8.24 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.24 m/s
Thứ 7 03/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 8.24 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
8.24 m/s
CN 04/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 7.62 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.62 m/s
Thứ 2 05/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 7.3 m/s

29° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
7.3 m/s
Thứ 3 06/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.15 m/s

30° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.15 m/s
Thứ 4 07/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.81 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

999 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.81 m/s
Thứ 5 08/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.34 m/s

30° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.34 m/s
Thứ 6 09/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.53 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.53 m/s
Thứ 7 10/08
mưa vừa

mưa vừa

Tốc độ gió 5.88 m/s

29° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

29°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.88 m/s
CN 11/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.55 m/s

30° / 30°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

30°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.55 m/s
Thứ 2 12/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.55 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1001 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.55 m/s
Thứ 3 13/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.17 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/30°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.17 m/s
Thứ 4 14/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 5.33 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1004 hPa

Tốc độ gió
Gió
5.33 m/s
Thứ 5 15/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.04 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1002 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.04 m/s
Thứ 6 16/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 4.45 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

30°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
4.45 m/s
Thứ 7 17/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 3.45 m/s

30° / 32°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

32°/30°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1003 hPa

Tốc độ gió
Gió
3.45 m/s
CN 18/08
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc độ gió 2.35 m/s

30° / 31°

Nhiệt độ thời tiết
Ngày/đêm

31°/31°

Nhiệt độ thời tiết
Sáng/tối

31°/31°

Áp suất không khí
Áp suất

1000 hPa

Tốc độ gió
Gió
2.35 m/s

Nhiệt độ và khả năng có mưa trong 30 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cô Tô vào 30 ngày tới